Lion Line Dance

Back row: Zhao Yun, Huang Zhang, red lion (mario), green lion (luigi). Front row: Guan Yu, Liu Bei, Zhang Fei